لامپ استوانه 100 وات

لامپ 100 وات استوانه ای باوند پایاتاب - 100 w bavand payatab bilb lamp.jpg